Allt du måste veta om fettavskiljare

Fett som släpps ut i avloppet skapar stora problem. Fettet stelnar och fastnar på väggarna i avloppsledningarna. Antalet fall där fett orsakat stopp i avloppssystemet har fördubblats under de senaste tio åren.  I olyckliga fall kan sådana avloppsstopp leda till källaröversvämning. Höga halter av fett i avloppsvattnet har dessutom en negativ inverkan på reningen  vid avloppsreningsverken.

 1. Med GreaseShield 1850 avlägsnas fettet från avloppsvattnet redan vid källan. GreaseShield är värdens enda självrengörande och luktfria fettavskiljare på marknaden. greaseShield klarar även fett som till stor del är vattenlösliga, dock drar fettet med sig en del av vattnet. GreaseShield är certifierad för placering inomhus.
 2. Fettavskiljare av typen EN1825 för placering i källare separerar fettet och matrester på följande sätt. Slammet lägger sig på botten och fettet flyter på ytan under fettlagret rinner vattnet ut i avloppsnätet. Om ej för mycket diskmedel eller vattenlösliga fetter används fungerar detta hyfsat. I fettavskiljare av typ EN1825 bildas gas som MÅSTE ventileras bort detta kan åsamka stora problem med lukt. Slamtömning fordras på typ EN1825 fettavskiljare. Normalt en gång per månad i städer.
 3. Denna typ EN1825 fettavskiljare men för nedgrävning i mark. I övrigt funktion som nr 2 för källarplacering.

Vem måste ha fettavskiljare?

Exempel på verksamheter som måste ha fettavskiljare

 • Bageri
 • Café
 • Charkuteriindustri
 • Gatukök
 • Kebabgrill
 • Konditori
 • Livsmedelsbutik med manuell hantering
 • Mottagningskök
 • Pizzeria
 • Personalmatsal
 • Produktionskök
 • Restaurang
 • Salladsbar
 • Styckningslokal

Det krävs tillstånd för att installera fettavskiljare Enligt Plan- och bygglagen krävs att byggherren gör bygganmälan till Stadsbyggnadsnämnden innan fettavskiljare installeras. Dessutom måste avskiljarens tekniska utformning godkännas av VAverket. Som underlag för sin bedömning måste VA-verket i god tid innan fettavskiljaren installeras

ha en omgång ritningar över installationen. Man bör så tidigt som möjligt ta kontakt med VAverket för att diskutera lämplig teknisk lösning. När fettavskiljaren är installerad företar VA-verket en besiktning på platsen för att kontrollera  att installationen är utförd på rätt sätt. Utformning av fettavskiljare Det finns olika typer av fettavskiljare. För att accepteras ska avskiljaren vara typgodkänd och flödestestad. Hur man bestämmer storleken på fettavskiljaren beskrivs på nästa sida. Fettavskiljaren fungerar enligt principen att fett är lättare än vatten.

När vattnet rinner genom avskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten i det första facket medan fettet stiger och lägger sig vid ytan i nästa fack. Avskiljaren måste för att fungera tömmas och rengöras regelbundet. Slarvar man med detta kommer slamlagret på botten och fettlagret på ytan att växa sig så tjocka att vattnet passerar opåverkat genom avskiljaren. Det ska observeras att fettavskiljaren är inte konstruerad för att ta emot större fettmängder på en gång. Det är därför inte tillåtet att tömma frityrolja eller liknande direkt i avskiljaren. Enligt intentionerna i Miljöbalken ska sådant fett istället samlas upp och återvinnas.

Detta ska ske av ackrediterat återvinningsföretag. Storlek på fettavskiljare

För restauranger och andra serveringslokaler är det i första hand antalet serverade matportioner som avgör storleken på fettavskiljaren. Antalet portioner per dag räknas fram genom att multiplicera antalet sittplatser i serveringslokalen med tre (antal sittningar). För att få korrekt storlek på fettavskiljaren ska man även ta hänsyn till beräknad fettmängd, vattentemperatur och typ av diskmedel. Tabellen nedan kan tjäna som vägledning för beräkning av dimensionerande flöde.

Matportioner per dag = Dimensionerande flöde (l/s)

-200 = 2 l/s
201-400 = 4 l/s
401-700 = 7 l/s
701-1000 = 10 l/s
Över 1001- Kontakta VA-verket

För verksamheter utan servering bestäms fettavskiljarens storlek av det maximala flödet genom anläggningen.

Placering av fettavskiljare

Enligt livsmedelslagen får en fettavskiljare EN1825 inte placeras i lokal där man hanterar livsmedel. Fettavskiljaren GreaseShield 1850 har dock Ej dessa problem då den är självrengörande och EJ skall slamtömmas. Den har fått utnämnande för sin höga livsmedelshygien. Se Certifiering!

Avskiljare EN1825 ska placeras så att sugslangar och annan utrustning som krävs vid tömningen inte behöver dras genom den lokal där man hanterar livsmedel. Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt avskiljaren så att den är lättillgänglig vid rengöring och tömning. Det är bra att ha EN1825 avskiljaren uppallad en bit över golvet så att den blir lättare åtkomlig.

Lokalen där EN1825 fettavskiljaren är placerad bör vara väl ventilerad och försedd med vatten och golvbrunn.

Om fettavskiljare eller tömningsabonnemang saknas

Kommunen kontrollerar regelbundet alla verksamheter i staden som hanterar livsmedel. Om någon av dessa saknar fettavskiljare överlämnas ärendet till VA-verket som tar kontakt med ägaren och informerar om de krav som gäller. Ägaren uppmanas att installera en fettavskiljare inom tre månader. Om fettavskiljare trots detta inte installeras kan VA-verket i värsta fall strypa dricksvattentillförseln till verksamheten eller proppa avloppet. Saknas abonnemang för tömning av fettavskiljaren ordnar VAverkets avfallsenhet den obligatoriska tömningen på ägarens bekostnad.

För mer information, besök den här artiklens hemsida

Dela